Guru Shikhar, Mount Abu, Rajasthan

A post shared by Salik Shah (@salik.shah) on